Witaj na naszej stronie!
 • Darmowa wysyłka kurierska przy zamówieniach od 1000 zł!

 • Łatwy dostęp i automatyczna rezerwacja w Wypożyczalni.

 • Wybierz się w ciekawe miejsca ze swoją rodziną.

 • Odpowiedzi na nurtujące pytania znajdziesz w dziale FAQ.

Regulamin wypożyczalni sprzętu sportowego oraz sklepu internetowego ACTIF

Regulamin Sklepu Internetowego ACTIF

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.wypozyczalniaactif.pl prowadzony jest przez ACTIF JACEK FLIS z siedzibą w Poznaniu na os. Wichrowe Wzgórze 33C,

NIP 9462538336, REGON 302410879, e-mail wypozyczalnia.actif@gmail.com, nr telefonu +48 501 365 117, zwana dalej „firmą ACTIF”.

Ochrona danych osobowych:
1.       Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.wypozyczalniaactif.pl są przetwarzane przez firmę ACTIF z siedzibą w Poznaniu na os. Wichrowe Wzgórze 33C.

2.       Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w cel u:

a)    w realizacji umowy,

b)   w przypadku założenia konta, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,

c)    jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych,

3.       Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić firmie ACTIF realizację umowy lub usługi w należyty sposób.

4.       Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.       Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia poprzez wysłanie e-maila lub za pomocą formularza dostępnego w zakładce „KONTAKT” na stronie internetowej www.wypozyczalniaactif.pl – jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny:
Wszystkie ceny podawane w sklepie intemetowym na stronie www.wypozyczalniaactif.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

Zamówienia:
1.       Sklep internetowy www.wypozyczalniaactif.pl umożliwia Klientom składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.wypozyczalniaactif.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.

2.       Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne mate dały informacyjne lub reklamowe, a także informacje  zawarte na stronie www.wypozyczalniaactif.pl kierowane przez firmę ACTIF do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

3.       Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.wypozyczalniaactif.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

4.       Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

5.       Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”, a w przypadku gdy wybrano przedpłata – płatność elektroniczną za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.

6.       Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 6 500 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

Dostawa:
1.                  Towar zamówiony w sklepie internetowym www.wypozyczalniaactif.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.

2.                  Jeżeli nie ustalono inaczej, firma ACTIF wydaje towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez firmę ACTIF).

3.                  Wraz z towarem wydawane są paragon fiskalny lub na życzenie klienta faktura VAT.

4.                  Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, firma ACTIF zaleca sporządzić protokół szkodowy.

Sposoby płatności:
1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

1. Przed wydaniem towaru klientowi:

o    Przelewem zwykłym na rachunek bankowy firmy ACTIF

o    Szybkim przelewem elektronicznym na rachunek bankowy firmy ACTIF

2. W momencie odbioru towaru:

o      Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu ACTIF

o      Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

2. Firma ACTIF może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez firmę ACTIF jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

3. W przypadku wybrania sposobu płatności — przelewem Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem – przy odbiorze.

Zwrot towaru przez konsumenta:
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie – formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.

 

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności -od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a)     obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b)     polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów -od dnia zawarcia umowy.

5. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

6. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Firma ACTIF nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez firmę ACTIF.

7. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z a rt. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych wart. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

1)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)  w       której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeni u;

5)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. Firma ACTIF nie stosuje polityki towarów zastępczych.

Gwarancja  Jakości:
1.    Firma ACTIF udziela Nabywcy towaru gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Sprzęt posiadający Gwarancję Producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym firmy ACTIF i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej Producenta dostarczonej wraz z towarem.

2.    Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji Serwisu wymiana lub zwrot ceny.

3.    Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez firmę ACTIF.

4.    Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy firmą ACTIF a Klientami.

5.    Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski

6.    Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż firma ACTIF; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami firmy ACTIF i Producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami firmy ACTIF i producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób u uniemożliwiający identyfikację towaru.

7.       Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez firmę ACTIF oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Firma ACTIF rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wystania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

8.       Sposób              dostarczenia                sprzętu               do               naprawy                gwarancyjnej:

–      klient jest zobowiązany dostarczyć towar własnym staraniem do siedziby firmy ACTIF.

9.       W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, firma ACTIF stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, firma ACTIF poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez firmę ACTIF kosztów.

10.    Firma ACTIF nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

11.    Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć firmie ACTIF w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.

12.    Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Procedura reklamacji:
1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa firma ACTIF. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.

2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe;

3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.

4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

5. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym firmy ACTIF i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjne j wydanej przez producenta.

6.       Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku firma ACTIF rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w firmie ACTIF.

7.     Sposób dostarczenia towa ru w ramach reklamacji:

8.       Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za wady towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem roku.

9.       Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, firma ACTIF uprawniona jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.

Postanowienia końcowe:
1.         W kontaktach z klientem, firma ACTIF korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, fax, czat).

2.         Firma ACTIF ma prawo do powierzenia realizacji za mówienia osobie trzeciej (ja ko podwykonawcy).

3.          firma ACTIF ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.

4.         firma ACTIF informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).

5.         W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

6.         W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), firma ACTIF nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.

7.         Zgodnie z a rt. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informuje my, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji  naruszających dobre obyczaje, jest zakazane .

8.         Korzystanie ze sklepu internetowego www.wypozyczalniaactif.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)       Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, Java Script i cookies lub

b)       Mozilla Firefox w wersji 36.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies

9.         Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.wypozyczalniaactif.pl

10.      Regulamin Sklepu Internetowego ACTIF nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo s korzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, a by wystali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne

rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]
[5]
[6]

Instrukcja wypełniania:

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: „zawarcia umowy.”;

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”;

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.”;

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w

częściach: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.”;

w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: „w którym weszli Państwo

w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.”.

[2]    Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3]    Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”.

[4]    W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: „Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”.

[5]    Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a) proszę wpisać:

–      „Odbierzemy rzecz”; lub

–      „Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub … [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”;

b) proszę wpisać:

–      „Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.”;

–      „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.”;

–      Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: … PLN [proszę wpisać kwotę]”; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około … PLN [proszę wpisać kwotę].”; lub

–      Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: „Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt”; oraz

c) proszę wpisać: „Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”.

[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: „Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–      Adresat [ACTIF JACEK FLIS, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, os. Wichrowe Wzgóze 33C, 61-699 Poznań,]

–      Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–      Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–      Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–      Adres konsumenta(-ów)

–      Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

Pobierz w wersji PDF

§ 1. Wypożyczenie

 

 1. Aby wypożyczyć sprzęt należy dokonać rezerwacji oraz opłaty za okres wypożyczenia za pomocą automatycznego systemu rezerwacji dostępnego na stronie www.wypozyczalniaactif.pl, oraz uiścić zwrotną kaucję przy odbiorze zarezerwowanego sprzętu. Po wcześniejszym ustaleniu istnieje możliwość dokonania rezerwacji telefonicznej.
 2. W przypadku wypożyczenia z dostawą kurierską warunki płatności ustalane są indywidualnie.
 3. Przy odbiorze zamówionego sprzętu, należy przedstawić 2 dokumenty ze zdjęciem potwierdzające tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy…).

§ 2. Okres najmu

 

 1. Najemca decyduje, na jaki okres wypożycza przedmiot podczas rezerwacji za pomocą automatycznego systemu rezerwacji, co potwierdzane jest podpisem na umowie najmu zawieranej przy odbiorze sprzętu przez Klienta.
 2. W przypadku dokonania odbioru zamówionego sprzętu po godz. 18.00, cena za okres jego wypożyczenia jest naliczana dopiero od następnego dnia. Cena za okres wypożyczenia nie obejmuje dnia, w którym sprzęt został zwrócony, pod warunkiem zwrócenia wypożyczanego sprzętu do godziny 11:00. Jako dzień odbioru zamówionego sprzętu traktuje się wtedy wieczór poprzedzający datę początkową podaną w automatycznym systemie rezerwacji.
 3. W przypadku wypożyczenia po godz. 18:00 i zwrotu dnia następnego do godz. 11:00 cena naliczana jest tak jak za jeden cały dzień wypożyczenia.
 4. W przypadku chęci przedłużenia okresu wypożyczenia określonego w umowie, Najemca powinien skontaktować się z firmą Actif telefonicznie, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy, celem sprawdzenia dostępności sprzętu, uzgodnienia wysokości oraz sposobu uregulowania opłaty za dodatkowy okres wypożyczenia.
 5. Za każdy dzień nieuzgodnionej z Wynajmującym zwłoki w zwrocie przedmiotu pobiera się opłatę, jak za wypożyczenie na jeden dzień, podwyższoną o 100%.

§ 3. Opłaty

 

 1. Należność za wypożyczenie oraz zwrotna kaucja pobierane są z góry za cały okres wypożyczenia. Sposób opłaty za okres wypożyczenia wybierany jest przez klienta podczas rezerwacji sprzętu w automatycznym systemie rezerwacji na stronie www.wypozyczalniaactif.pl. W wyjątkowych przypadkach, możliwe jest rozliczenie opłaty za wypożyczenie z kwoty kaucji, w momencie zwrotu.
 2. W przypadku zwrotu uszkodzonego sprzętu lub jego utraty kaucja ulega zaliczeniu na poczet zwrotu kosztów naprawy lub zakupu nowego.
 3. Sposób uregulowania wszelkich należności dodatkowych zostaje każdorazowo uzgodniony z Najemcą.

§ 4. Zwrot przedmiotu

 

 1. Przedmiot wypożyczenia należy zwrócić czysty, w uzgodnionym terminie oraz w niepogorszonym stanie technicznym. W przypadku zwrotu brudnego sprzętu naliczona zostaje opłata dodatkowa za czyszczenie, w wysokości do 50 zł.
 2. W przypadku uszkodzenia lub trwałego zabrudzenia wynajmowanego przedmiotu przez Najemcę, jest on zobowiązany do zwrotu kosztów naprawy. Na poczet kosztów naprawy zajęta zostaje kaucja. Jeśli pokrywa ona koszta naprawy, reszta zostaje zwrócona Najemcy.
 3. Najemca nie może podejmować samodzielnych napraw uszkodzonego sprzętu, z wyjątkiem naprawy ogumienia – wymiana uszkodzonych opon oraz dętek, przy czym naprawy te należy wykonywać wyłącznie przy użyciu dedykowanych narzędzi w postaci specjalnych łyżek do opon z tworzywa (nie metalowych). Uszkodzone ogumienie (z wyjątkiem dętek) należy zwrócić wraz ze sprzętem. Koszt takich napraw nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku zniszczenia, utraty przedmiotu lub jego części w okresie wypożyczenia sprzętu, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia kwoty odpowiadającej wartości tego przedmiotu, według stanu z dnia wypożyczenia i cen rynkowych w dniu jego zwrotu, lub cen rynkowych w dniu w którym zwrot miał nastąpić.
 5. Zwrotu wartości przedmiotu lub jego części, w przypadku jego utraty lub zniszczenia, a także zwrotu kosztów naprawy, w przypadku jego uszkodzenia, dokonuje się w polskich złotych, w ciągu jednego tygodnia od upływu okresu wypożyczenia przedmiotu.

§ 5. Polityka prywatności

 

 1. Firma Actif zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Korzystając z usług firmy, Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych przez firmę Actif dla celów umożliwiających realizację usług, promocji jak również w celu skontaktowania się z klientem, bądź przesłania mu informacji o nowej ofercie, jednak nie częściej niż 4 razy w miesiącu.
 2. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
Pobierz w wersji PDF

Ogólne zasady i warunki sprzedaży

 

§ 1 Stosowanie zasad i warunków

Poniższe zasady i warunki stosuje sie do wszystkich ofert złożonych przez ACTIF Jacek Flis, z siedzibą w Poznaniu na os. Wichrowe Wzgórze 33C, 61-699, NIP: 9462538336, zwanej dalej „ ACTIF ” oraz we wszystkich transakcjach, zawieranych przez ACTIF z innymi stronami, zwanymi dalej „Odbiorcami”, wobec których ACTIF zadeklarował stosowanie tych zasad i warunków.

§ 2 Dostawa

 1. ACTIF będzie dostarczać zamówione produkty według kolejności złożonych zamówień, z dostępnych stanów magazynowych.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane w dniu jego wpływu, jeśli zostanie ono złożone do godziny 11.00.
 3. W przypadku zamówienia płatnego w formie przedpłaty przelewem zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym (dotyczy nowych klientów).
 4. Odbiorca przyjmie zakupiony towar po jego dostarczeniu. Nie odebrany towar zostanie zmagazynowany na koszt i ryzyko Odbiorcy. Poniesie on także wszelkie koszty dodatkowe wynikające z nie przyjęcia towaru.

 

§ 3 Terminy

 1. Terminy dostawy, podane przez ACTIF są przybliżone. W przypadku, gdy któryś z terminów dostawy zostanie przekroczony, Odbiorca nie będzie uprawniony do rozwiązania umowy ani do domagania sie odszkodowania, ani do niewypełnienia jakiegokolwiek ze zobowiązań, wynikających z umowy i niniejszych warunków, jeśli nastąpiło to z winy dostawców ACTIF.
 2. Termin dostawy, określony przez ACTIF rozpoczyna się w momencie, gdy zamówienie złożone przez Odbiorcę, zostanie potwierdzone pisemnie drogą elektroniczną przez ACTIF, zaś wszystkie konieczne dla dostawy informacje zostaną przekazane przez Odbiorcę firmie ACTIF.

 

§ 4 Zdjęcia, rysunki, modele etc.

 1. Zdjęcia, rysunki, specyfikacja wymiarów i wagi, modele lub próbki są podawane przez ACTIF jedynie w formie ogólnej. Jakość towarów, stanowiących przedmiot dostawy, może różnić się od zdjęć, rysunków, specyfikacji wymiarów i wagi, modeli i próbek, chyba, że stwierdzono pisemnie, iż dostarczany towar ma być zgodny z podanymi szczegółami.

§ 5 Gwarancja jakości wyrobu

 1. ACTIF udziela gwarancji na wszystkie oferowane towary na warunkach dołączonych do każdego towaru. Gwarancja jest 12-to miesięczna liczona od dnia sprzedaży towaru.

§ 6 Obsługa przedsprzedażna i posprzedażna

 1. Odbiorcy ACTIF zobowiązani są do obsługi posprzedażowej, w tym do obsługi gwarancyjnej, wszystkich towarów dostarczonych na polski rynek przez ACTIF.

§ 7 Prawa autorskie i materiały handlowe

 1. Jeżeli w związku z wykonywaniem Umowy Ramowej lub Umowy Sprzedaży ACTIF udzielił Kupującemu jakiejkolwiek licencji lub przeniósł na Kupującego majątkowe prawa autorskie, udostępnił mu jakiekolwiek logotypy, wzory użytkowe, grafiki, ulotki i materiały reklamowe i informacyjne, wówczas w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia, wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy Ramowej Kupujący ma obowiązek bez zbędnej zwłoki zaprzestać korzystania, rozpowszechnienia, utrwalania lub zwielokrotnia otrzymanych materiałów w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania czy artystycznego wykonania oraz zwrócić ACTIF wszystkie otrzymane materiały i utwory.
 2. W przypadku naruszenia postanowienia ust. 1 powyżej Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz ACTIF kary umownej w wysokości 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia ACTIF do zastosowania innych środków ochrony prawnej, w tym do dochodzenia odszkodowania w kwocie przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 8 Zastrzeżenie prawa własności

 1. Prawo własności towarów dostarczonych przez ACTIF nie może zostać przekazane Odbiorcy zanim nie zostaną spełnione wszelkie zobowiązania, wynikające z umowy zawartej z ACTIF i niniejszych warunków.
 2. Dostarczone towary, podlegające zastrzeżeniu prawa własności, mogą być odsprzedane jedynie w ramach zwyczajowej działalności handlowej. Odbiorca nie może ich zastawiać ani ustanawiać wobec nich innych praw ograniczonych.
 3. W przypadku, gdy Odbiorca nie wypełni swoich zobowiązań, ACTIF będzie uprawnione do odebrania dostarczonych towarów, podlegających zastrzeżeniu prawa własności od Odbiorcy lub strony trzeciej, przechowującej towary na rzecz Odbiorcy.
 4. Na zadanie ACTIF, Odbiorca zabezpieczy dostarczone towary, podlegające zastrzeżeniu prawa własności i ubezpieczy je od ognia, od kradzieży i od szkód wywołanych przez wybuch lub zalanie, i zawiadomi ubezpieczycieli o ewentualnej szkodzie tak by nie utracić prawa do wypłaty odszkodowania. Wypłacone odszkodowanie cedowane jest na ACTIF w zakresie towarów niezapłaconych.

§ 9 Towary uszkodzone / Reklamacje

 1. Odbiorca dokona kontroli i odbioru towarów w momencie dostawy lub może zlecić ich kontrolę jednostce wyspecjalizowanej. Odbiorca sprawdzi, czy dostarczone towary są zgodne z umową, czyli:
 2. dostarczone towary są zgodne z zamówieniem
 3. ilość dostarczonych towarów zgadza się z ilością towarów, wymienionych w załączonym liście przewozowym.
 4. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń opakowania lub braków ilościowych, Odbiorca powiadomi o tym ACTIF telefonicznie – natychmiast w czasie dostawy i sporządzi protokół szkody w obecności przewoźnika.
 5. Odbiorca powiadomi telefonicznie ACTIF o niewidocznych w momencie odbioru uszkodzeniach dostarczonego towaru – natychmiast po ich wykryciu i potwierdzi to w formie pisemnej w ciągu siedmiu [7] dni od daty odbioru.
 6. Nawet w przypadku, gdy Odbiorca złoży reklamację we właściwym czasie, będzie on zobowiązany do zapłaty i realizacji złożonego przez siebie zamówienia. Jedynie w przypadku uprzedniej zgody, wyrażonej na piśmie, towar może być zwrócony firmie ACTIF.

 

§ 10 Terminy płatności i zasady udzielania rabatów

 1. Pierwsze zamówienie ACTIF realizuje po dokonaniu przedpłaty na konto bankowe lub za pobraniem. Kolejne zamówienia realizowane są z 7-dniowym terminem płatności.
 2. Zasady udzielania rabatów oraz ich wielkość określa załącznik nr 1 do niniejszych warunków. Zmiana załączników nie stanowi zmiany umowy sprzedaży. ACTIF powiadomi Odbiorcę o nowych warunkach określonych w załączniku nr 1 przed dostawą towarów.
 3. W przypadku zwłoki w zapłacie ponad określone terminy płatności Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek umownych w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki.
 4. W przypadku likwidacji, wszczęcia postępowania upadłościowego lub zawieszenia płatności Odbiorcy, jego długi wobec ACTIF stają się natychmiast należne i wymagalne.
 5. Płatności dokonane przez Odbiorcę zawsze służą przede wszystkim do spłacenia odsetek i wymagalnych płatności, zaś w drugiej kolejności do spłacenia kwoty faktury, nieuiszczanej od dłuższego czasu, nawet w przypadku, gdy Odbiorca stwierdza, że spłata odnosi się do późniejszej faktury.
 6. Płatności następują zawsze bez potrąceń i wyrównań.

 

§ 11 Odpowiedzialność

 1. ACTIF nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody – ani pośrednie, ani bezpośrednie – włączając w powyższe straty handlowe i/lub straty wynikające z uszkodzeń dostarczanych towarów po ich odbiorze przez Odbiorcę.
 2. ACTIF nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody – ani pośrednie, ani bezpośrednie – wynikające z użytkowania dostarczanych przez ACTIF towarów.
 3. W przypadku odpowiedzialności ACTIF wobec Odbiorcy, roszczenia nie mogą przekraczać ilości wymienionych w fakturze towarów, dostarczonych przez ACTIF stronie, która wysunęła roszczenie.

 

§ 12 Stosowane prawo

 1. Wszelkie sprawy dotyczące umów zawartych pomiędzy ACTIF a Odbiorcą będą rozstrzygane na podstawie prawa polskiego w oparciu o niniejsze warunki oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 13 Oferty

 1. W wyjątkowych, niezależnych od ACTIF, przypadkach zmiany sytuacji rynkowej spowodowanej podwyższeniem ceł, podatków lub znaczących zmian kursów walut, ACTIF ma prawo podnieść cenę po złożeniu przez Odbiorcę zamówienia. W przypadku, gdy wzrost cen przekroczy 15%, Odbiorca ma prawo odstąpić od umowy.

 

§ 14 Natychmiastowe wypowiedzenie umowy

 1. Z dniem podpisania niniejszych warunków tracą moc wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i zapisy dotyczące zasad i warunków sprzedaży oraz rozliczeń i dochodzenia roszczeń.
 2. Odbiorca nie może w żaden sposób umożliwiać osobie trzeciej (która nie jest Odbiorcą ACTIF), sprzedaży towarów dostarczonych przez ACTIF; w szczególności oferowanie tych towarów przez inne niż własne sklepy internetowe, będzie traktowane jako umożliwianie osobie trzeciej sprzedaży towarów dostarczonych przez ACTIF .
 3. Każde takie działanie będzie skutkowało natychmiastowym wypowiedzeniem umowy przez ACTIF .
 4. W takiej sytuacji wszelkie długi Odbiorcy względem ACTIF stają się natychmiast należne i wymagalne.
Pobierz w wersji PDF